Javascript cơ bản toàn tập – String trong Javascript

string trong javascript

Xin chào các bạn đã đến với bài tiếp theo của series Javascript cơ bản toàn tập của mình. Ở những bài trước chúng ta đã học qua những kiến thức cơ bản như biến, scope, hoisting, và hôm nay thì chúng ta sẽ học tới 1 phần khác cũng không kém phần quan trọng đó chính là Kiểu dữ liệu.

Trong Javascript thì có nhiều kiểu dữ liệu như là String, Number, Null, Undefined, Object, Boolean, mỗi kiểu dữ liệu có những phương thức, đặc tính riêng và rất nhiều điều cần tìm hiểu trong chúng cho nên mình tách ra thành từng bài nhỏ và bài hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là String(hay còn gọi là chuỗi).

# String

Đúng như tên gọi của nó String nghĩa là chuỗi, những đoạn chữ các bạn đang đọc đây là chuỗi nè, trong Javascript thì String được khai báo nằm trong dấu nháy đôi, nháy đơn hoặc dấu backtick trong ES6 như này.

Khi làm việc với chuỗi thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ hay ho như là nối chuỗi nè, sử dụng biến với chuỗi để in ra kết quả gì đó chẳng hạn, sử dụng các phương thức của chuỗi để hoàn thành một yêu cầu nào đó…. Để nối chuỗi trong Javascript thì các bạn dùng dấu cộng(+) nhé ví dụ:

Trước đây khi nối chuỗi với các biến thì chúng ta sẽ dùng dấu + với các chuỗi như trên, tuy nhiên các bạn thấy đó với 1 biến thôi nhưng nếu với nhiều biến thì khá là cực như này

Cho nên về sau lúc ES6 ra đời có thêm backtick hay còn gọi là template literal thì mọi thứ nó dễ dàng hơn bao giờ hết, việc nối chuỗi với biến không cần phải dùng nhiều dấu + phức tạp rườm rà, các bạn có thể xem ví dụ dưới đây. Các biến thì sẽ nằm trong ${} rất đơn giản và gọn gàng hơn trước nhiều.

Ngoài ra trong String không đơn thuần nằm ở việc nối chuỗi như trên mà còn rất nhiều phương thức khác nữa, ở đây chúng ta sẽ điểm qua những cái hay gặp nhất khi làm hen.

String.length: Phương thức này trả về độ dài của một chuỗi ví dụ các bạn có một chuỗi “xin chào các bạn đã đến với kiến thức về string trong javascript” khi các bạn dùng như này sẽ in ra là 64, tức là nó sẽ đếm từng ký tự bao gồm cả khoảng trắng luôn nhé.

Các bạn lưu ý: Trong chuỗi chiều dài được đếm từ 1 nhưng vị trí thì đếm từ 0 nhé

String.fromCharCode(number): Phương thức này trả về chuỗi được tạo trong mã UTF-16, nghĩa là trong UTF-16 các kí tự như “a”,”A” đã được định nghĩa sẵn là một con số nào đó rồi, các con số nãy trải dài từ 0 đến 65535

String.charAt(index): Phương thức này trả về vị trí của kí tự trong chuỗi

String.concat(str1, str2,…strN): Phương thức này dùng để nối các chuỗi lại với nhau rồi sau đó trả về một chuỗi mới

String.endsWith(stringValue, endPosition): Phương thức này sẽ trả về giá trị true hoặc false (đúng hoặc sai) nếu chuỗi có kết thúc với một từ nhất định được truyền vào. Ví dụ các bạn kiểm tra chuỗi sau có kết thúc với từ là “evondev ” không chẳng hạn

Với endsWith thì phương thức này có 2 tham số, tham số đầu tiên là từ cần kiểm tra xem có nằm cuối chuỗi không, còn tham số thứ là vị trí của từ cần kiểm tra ví dụ như biến blog trên có độ dài là 31 thì lúc kí tự cuối cùng của từ “evondev” là chữ v sẽ ở vị trí 31, cho nên lúc này nếu các bạn viết như này blog.endsWith("evondev",31) kết quả sẽ vẫn là true, nếu các bạn điền vào tham số thứ 2 và giá trị của nó nhỏ hơn chiều dài của chuỗi nó sẽ trả về false như này blog.endsWith("evondev",10)

String.startsWith(string, startPosition): Phương thức này sẽ trả về giá trị true hoặc false (đúng hoặc sai) nếu chuỗi có bắt đầu với một từ nhất định. Nó ngược lại với phương thức ở trên nhé các bạn.

String.includes(stringValue): Phương thức này sẽ kiểm tra xem là trong chuỗi của các bạn có chứa từ nào đó nhất định không, nếu có chứa nó sẽ trả về true ngược lại thì là false nà.

Các bạn lưu ý là trong chuỗi có phân biệt chữ hoa và chữ thường nha nếu các bạn kiểm tra điều kiện như thế này "Hello World".includes("hello") sẽ trả về false nha.

String.slice(beginIndex, endIndex): Phương thức này dùng để cắt chuỗi ra thành một đoạn mới mà không phải thay đổi chuỗi ban đầu. Mình có ví dụ sau đây cho các bạn dễ hình dung nhé:

Nghĩa là nó sẽ lấy từ vị trí beginIndex là 0 trong trường hợp này cho đến vị trí số endIndex – 1 tức là 3 nhé chứ không lấy tới 4 cho nên lúc này sẽ ra kết quả là “evon”. Nếu các bạn chỉ truyền vào beginIndex thì nó sẽ lấy từ vị trí đó cho tới hết chuỗi ví dụ như này "evondev".slice(2) sẽ in ra kết quả là “ondev”. Nếu beginIndex là số âm thì nó sẽ lấy từ vị trí cuối chuỗi ngược trở lại ví dụ "evondev".slice(-3) sẽ ra kết quả “dev”

String.toLowerCase(): Phương thức này dùng để biến chuỗi của chúng ta thành chữ in thường hoàn toàn

String.toUpperCase(): Phương thức này thì ngược lại với phương thức trên, tức là biến chuỗi của chúng ta thành in hoa nhé

String.trim(): phương thức này thì dùng để loại bỏ khoảng trắng 2 bên của chuỗi truyền vào nhé. Ví dụ chúng ta có

String.split(separator, limit): Phương thức này sẽ chuyển đổi chuỗi thành mảng bằng separator truyền vào, hơi khó hiểu nhỉ, để mình thêm chút code ví dụ cho các bạn dễ hình dung

Ở đây mình có truyền vào phương thức split là dấu khoảng trắng(” “) thì trong chuỗi sẽ được tách ra bởi dấu khoảng trắng đó và gom vào một mảng gồm các chữ như trên. Còn nếu các bạn truyền vào limit tức là các bạn chỉ muốn lấy ra bao nhiêu kết quả thôi ví dụ ở trên nếu các bạn truyền vào như này myString.split(" ", 3) thì kết quả chỉ trả về ["Hello", "World.", "How"] , nếu không để limit thì sẽ lấy hết còn nếu để limit0 thì sẽ không lấy kết quả nào cả.

# Tạm kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về String mà các bạn nên biết nhé, ngoài ra String còn rất nhiều phương thức khác mà mình không đề cập hết ở đây được. Các bạn có thể vào trang MDN tìm hiểu thêm nha. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu Number(số) nhé các bạn. Cuối cùng mình chúc các bạn học tập tốt và một ngày an lành mạnh khoẻ trong mùa Covid nhé.

Related Posts
avatar
900